Tüm BölümlerimizRadyoloji

Hastahanelerimizin Radyoloji Bölümünde hem yetişkinlerin, hem de çocukların tanı ve teşhis işlemleri gerçekleştirilmektedir. Amacımız hastahanelerimize çeşitli şikayetlerle gelen hastaların, hastalığıyla ilgili olan bölüm hekimlerinin gerekli gördüğü teşhis ve tanıları en doğru cihaz ve yöntemlerle saptamaktır. Hastahanelerimizde güncel ve en yeni donanımlar kullanılmaktadır.

Radyoloji Kliniğimizde tüm radyolojik işlemler 7 gün 24 saat yapılmaktadır.

Görüntüleme Merkezimizde Teşhis Amaçlı Kullanılan Cihazlar

  • 1,5 T Manyetik Rezonans
  • Çok kesitli (6 ve 64 dedektörlü) Bilgisayarlı Tomografi
  • Ultrasonografi (US)
  • Renkli Dopler Ultrasonografi
  • Dijital Anjiyografi (DSA)
  • Konvansiyon
  • Röntgen
  • Mamografi
  • Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Multidedektör BT)

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)

Radyoloji Kliniklerimizde yer alan yüksek teknoloji ürünü MR cihazları, hastalarımızın tüm MR görüntüleme ihtiyaçlarına cevap vermekte ve hastalarımıza streslerini azaltacak sakin bir ortam sunmaktadır. En son donanım ve yazılımlara sahip Philips 1.5 Tesla tüm vücut görüntüleme sistemi alınmış olup günümüzde ticari olarak satışa sunulan en hızlı MR cihazlarındandır. Bu cihazla tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan üç boyutlu görüntüler oluşturulabilmektedir. Ayrıca en son görüntüleme protokolleri de kolayca uygulanabilmektedir.

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, meme MRG, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), fetal MRG ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri, diffüzyon ve perfüzyon MRG, beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır. Mamografi ve ultrasonun kesin tanı koyamadığı olgularda meme kanserinin tanısına yönelik meme MRG yapılabilmektedir. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır. Kliniğimizde her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler, uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir. Çok sıralı dedektör teknolojisi ile yapılan Bilgisayarlı Tomografi (MD-BT) incelemeleri, tüm organların çok kısa süre içinde ve yüksek tanısal özellikte taranmasını sağlamaktadır.

Kliniklerimizde mevcut olan 6 ve 64 kesitli BT cihazları ile 15-20 saniye gibi çok kısa sürelerde tüm vücut görüntülemesi yapılabildiği gibi 3 boyutlu çalışmalarla görüntü zenginliği artırılmaktadır. Özellikle akciğer, bartın içi parankimatöz organları, kalp ve koroner damarların değerlendirilmesinde çok önemli yer tutan bu sistem, dokularda insan gözünün bile çok zor ayırt edebileceği boyutlardaki, hastalık bulgularının bile tanınmasını ve bu sayede çok erken dönemde hastalıkların teşhisini sağlamaktadır. Bu cihazla sanal kolonoskopi, sanal bronkoskopi, koroner atardamarlarda dahil olmak üzere vücuttaki tüm damarlara yönelik BT anjiografi incelemeleri yapılabilmektedir.

Ultrasonografi (US) ve Doppler Ultrasonografi

Hastahanelerimizde tüm ultrason cihazları son teknolojik yeniliklere sahiptir. Karın, pelvik, böbrek, troid, toraks, meme, kalça, göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Vasküler yapılar ve kan akımı renkli doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli doppler ultrason, karotis ve vertebral arter doppler ve skrotal doppler, jinekolojik ve obstetrik doppler, renal arter doppler yapılan incelemelerdendir.

Mamografi

Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoparatif meme işaretlenmesi ve konsültasyonları içermektedir.

Cihazların teknolojik özellikleri minimum radyasyon dozu ile optimal magnifikasyon ve kompresyon tekniklerine olanak sağlamaktadır. Tarama ve tanı amaçlı mamografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler veren departmanda, ultrason eşliğinde meme işaretlenmesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsilerde başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Kalp Hastalıklarında 64 Kesit Bilgisayarlı Tomografi 

Koroner BT Anjiyografi; koroner arter hastalıklarının tespitinde koroner anjiyografiye (kateter anjiyografi)alternatif yeni bir inceleme metodudur. 64 dedektörlü BT gibi yeni, hızlı tomografi cihazları kalp hızını yakalayabilmekte; kalp ve koroner arterleri gerçek anatomik görüntüleriyle üç boyutlu olarak görüntülemektedir. BT koroner anjiyografi; stres testin şüphede kaldığı atipik anjinası olan hastalarda, kateter koroner anjiyografinin yetersiz kaldığı durumlarda, koroner arter anomalilerin tespitinde, koroner arter hastalığı taramasında, konjenital kalp hastalıklarının tanısında by-pass ve stent sonrası tedavi takibinde kullanılabilmektedir. Hastanın koluna ince bir iğne ile açılan damar yolundan boyalı madde (kontrast madde) verilerek yapılan bu çekim kalp ritmi eşliğinde yaklaşık 8-10 sn. sürmekte, tüm prosedürlerle birlikte (çekim öncesi ve sonrası hazırlıklar) tamamlanmaktadır.

Koroner arter hastalığı ülkemizde ve sanayileşmiş toplumlarda orta ve ileri yaş grubunda en önemli ölüm nedenidir. Ülkemizde 1.6 milyon kalp hastası bulunmaktadır ve yılda 130.000 kişi koroner arter hastalıklarının teşhisinde 1960'dan beri altın standart tanı yöntemidir. Ancak bu tetkikin invazif (kanlı) olması son yıllarda non invazif (kansız) yöntemlere duyulan ilgiyi artırmıştır. Günümüzde 64 dedektörlü BT gibi yeni, hızlı tomografi cihazları kalp hızını yakalayabilmekte; kalp ve koroner arterleri (kalp damarları) gerçek anatomik görüntüleriyle üç boyutlu kateter kullanmadan görüntülemektedir.

Koroner BT anjiyografi; stres testin şüphede kalındığı atipik anjinası olan hastalarda, kateter koroner anjiyografinin yetersiz kaldığı durumlarda hafif stenotik veya yumuşak plakları tespit etmekte, koroner arter anomalilerinin tespitinde, koroner arter hastalığı taramasında by-pass ve stent sonrası tedavi takibinde, konjenital kalp hastalıklarının tanısında, myokard kalınlığı, kalp boşluklarının ve aort patolojilerinin değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir.

Koroner arter hastalığının tespitinde 64 dedektörlü BT doğruluğu yüksek bir tetkiktir (%85-90). Koroner arter hastalığından şüphelenilen ancak 64 dedektörlü BT sayesinde normal damarlara sahip olduğu saptanan hastalara, invazif işlem olan ve hastanede yatmasını gerektiren kateter anjiyografi işlemi uygulamasına gerek duyulmamaktadır. Ayrıca MDBT ile sadece koroner arterler diğer kalp odacıkları, diğer büyük damarlar ve akciğerde incelenebilmekte, sessiz duram akciğer kanserlerinin tanısı erken dönemde yapılmaktadır. 64 dedektörlü BT ile tüm vücut damarları hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilir. 

Kalsiyum Skorlama; koroner arter hastalığı için tarama yöntemidir. Damar sertliğinin (ateroskleroz) göstergesi koroner arterlerdeki kalsiyumdur. Güncel hızlı MDBT cihazları ile koroner arter kalsiyum miktarı rakamsal (skorlama) olarak hesaplanır. Hesaplanan kalsiyum miktarıyla ileride oluşabilecek koroner arter hadisesi (koroner arter daralması, kalp krizi vs.) riski korelasyon göstermektedir. Böylece hastanın risk grubu belirlenir.

Kalsiyum Skorlama çekimi oldukça basit bir çekimdir ve hiç bir ön hazırlığa ihtiyaç yoktur. Hasta BT cihazına yatırılır ve yaklaşık 5-6 sn. içerisinde bir nefes tutum süresince çekim tamamlanır.