Hizmet Alanlarımız

Hizmet Alanlarımız

Başhemşire

Başhemşireler, İşletme Müdürüne bağlı olarak çağdaş yönetim ve liderlik anlayışı ile hastanemizde hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürür. Kurum içi diğer idari işlerin yürütülmesinde ilgili birimler ile koordineli olarak çalışır.

Hastanemizde Başhemşireler, Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını temel alarak hasta bakım standartlarını oluşturur ve kesintisiz hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Kaliteli sağlık çıktılarına ulaşmak için belirlenmiş hasta bakım indikatörlerini takip eder. Hemşirelik hizmetleri personelinin seçiminde insan kaynakları birimi ile organize biçimde çalışır ve mesleki gelişimleri ve kariyer planlamalarına destek olur.

Sorumlu Hemşire

Başhemşireliğe bağlı olarak çalışan sorumlu hemşire, belirlenmiş politika ve düzenlemelerin birimlerde uygulamaya geçirir, kendisine bağlı personel, hasta ve hasta yakınlarına bu düzenlemeleri açıklar ve benimsetir. Birimin hasta yoğunluğu göz önünde bulundurarak gerekli personel ve malzeme teminini planlar. Diğer birimler ile işbirliği içinde çalışarak kurum içinde haberleşmeyi sağlar.

Hastanemizde sorumlu hemşireler, iletişimi kuvvetli, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, liderlik özelliklerini taşıyan hemşireler arasından mesleki deneyimleri, kurumda çalışma yılları dikkate alınarak seçilmektedir.

Ekip Lideri

Ekip lideri, kalite standartlarına uygun bir şekilde ünitesindeki temel hemşirelik fonksiyonlarını yerine getirir. Ünite içerisindeki acil durumlarda sorumlu gelene kadar liderlik yapar. Kliniğe yeni başlayan hemşirelerin klinik oryantasyonundan ve eğitiminden sorumludur. Hemşirelik uygulamalarını yeni başlayan hemşireler ile birlikte yapar, kliniğe uyum sağlamaları için gerekli rehberlik ve danışmanlığı sağlar.Hemşirelik ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder ve önerilerde bulunur.

Hastanemizde ekip liderleri, yeterli mesleki bilgi ve deneyime sahip, kurum kültürünü benimsemiş, eğitim verebilme ve rehberlik misyonuna sahip hemşireler arasından seçilmektedir.

Süpervisör Hemşire

Supervisör hemişire, gece vardiyasında başhemşire vekilliğini ve diğer idari işleri yöneten, çalışanlara liderlik yapan, karar verme ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, organizasyon sağlama konusunda yetkin sağlık personelidir.

Hastanemizde süpervisör hemşire, vardiyası içerisinde tüm birimlerin yönetim ve denetiminden sorumludur. Acil ve olağanüstü durumlarla karşılaşması halinde gerekli koordinasyonları gerçekleştirir. Kalite politikalarımız doğrultusunda hizmetlerin devamını sağlar. Hastanemizde süpervisör hemşireler mesleki deneyimleri, kurumda çalışma yılları dikkate alınarak seçilmektedir.

Acil Hemşireliği

Acil hemşireliği, hızlı ve geniş tanılama yeteneği ile acil olarak gelen hastaların ilk değerlendirmesi ve triajını yapan, teşhise yönelik girişimleri başlatan pratik, soğuk kanlı ve hızlı karar verebilme özelliklerine sahip sağlık profesyonelidir.

Hastahemizde acil hemşiresi, Hastalar ve hasta yakınları ile olumlu ilişki kurarak onlara doğru yerde olduklarını hissettirir. Hastanın acil servise kabulunden taburculuk süresine kadar hastayı yalnız bırakmayıp diğer birimlere transferini güvenli bir şekilde gerçekleştirirler. Hastanemizde çalışan acil hemşireleri hemşirelik/Acil tıp teknikerliği diplomasına, EKG ve CPR sertifikalarına sahiptir.

Ameliyathane Hemşireliği

Ameliyathane hemşiresi, hastanın ameliyathaneye geliş sürecinden itibaren korku ve endişelerini giderip, mahremiyetine saygı gösterek, hasta için güvenli bir ortam oluştan ve cerrahi girişimlerin en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayan sağlık profesyonelidir. 
Hastanemizde ameliyathane hemşireleri Scrup ve sirküle hemşire sistemi ile Uluslar arası mesleki standartlar ve güvenli cerrahi ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

Diyabet Eğitim Hemşireliği

Diyabet hemşiresi, diyabet yönetiminde ileri bilgi ve beceri sahibi olan, bu bilgi ve becerilerini diyabet alanında daha kaliteli hemşirelik hizmeti sunmak amacıyla planlı ve koordineli şekilde diğer takım arkadaşlarıyla paylaşan sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde diyabet eğitim hemşiresi; hastanın bakım önceliklerini belirler, hemşirelik girişimlerini başlatır, bu girişimleri izler ve değerlendirir. Mutlidisipliner ekibin bir parçası olarak diğer sağlık profesyonellerini, diyabetli bireyi , ailesini ve toplumu eğitir. Diyabetli bireyin diyabetle kaliteli yaşam biçimini geliştirmesine katkıda bulunur. Hastanemizde çalışan diyabet eğitim hemşiresi hemşirelikte lisans diploması ve Diyabet Eğitim hemşiresi sertifikasına sahiptir.

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği

Doğum ve kadın sağlığı hemşiresi, multidisipliner ekibin bir üyesi olarak, kadın sağlığının her döneminde yeterli ve nitelikli tıbbi bakım ve hemşirelik uygulamalarını sunan sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde Doğum ve kadın sağlığı hemşireleri, anne adaylarının doğum sürecinde korku ve endişelerini giderip, mahremiyetlerine saygı gösterek güvenli bir ortam oluşturur. Ağrıyı yöneterek hasta konforunu sağlar ve doğumun anne/ bebek için olumlu bir deneyim haline gelmesine yardımcı olur. Tüm uygulamalarını bebek dostu hastane ilkelerimiz ışığında gerçekleştirir. NRP sertifikasına sahiptir.

Eğitim Hemşireliği

Eğitim hemşiresi, daha kaliteli hemşirelik bakımı sunmak amacıyla hemşirelerinin oryantasyonu, hizmet içi eğitimi ve profesyonel gelişimlerine ilişkin eğitimi planlayan, uygulayan, değerlendiren sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde çalışanlara yönelik uygulanan periyodik eğitimlerimizin konularının planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve takibi insan kaynakları eğitim çalışmalarına paralel olarak eğitim hemşiresi tarafından yürütülmektedir. Hastanemizde çalışan eğitim hemşireleri hemşirelikte lisans diploması ve “eğiticinin eğimi” sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Hastane enfeksiyonları sağlık bakım sisteminin en önemli sorunları arasında bulunur. Hastanede yatış süresinin uzamasına ve tedavinin zorlaşmasına neden olmasının yanı sıra, tedavi maliyetini de artırır. Son yıllarda hastane enfeksiyonlarına dikkat çekilmesine paralel olarak gelişen bir kavram da, enfeksiyon kontrol hemşireliği olmuştur.

Enfeksiyon kontrol hemşiresi hastane enfeksiyonlarının kontrolü için anahtar özellik taşıyan kişidir. Erdem Hastahanesinde Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi; enfeksiyonların önlenmesi, takibi, incelenmesi, kontrolü ve bu alanda politikalar geliştirilmesi, sürveyans, eğitim ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili tüm konularda Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin diğer üyeleri ile birlikte çalışır ve diğer tüm bölümlere enfeksiyon kontrolü konusunda danışmanlık yapar.

Hastanemizde çalışan enfeksiyon kontrol hemşireleri hemşirelikte lisans diplomasına ve ayrıca Enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikasına sahiptir.

Endoskopi Hemşireliği

Endoskopi hemşiresi, Endoskopi ünitesinin düzeni ve işleyişinden, cihazların güvenli ve doğru kullanılmasından, endoskopi işlemi için gelen hastaların işleme hazırlanması, işlem sırasında tedavi ve takibinden, işlem sonrasında hastanın güvenli bir şekilde taburcu edilmesinden sorumlu sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde endoskopi hemşiresi, hastanın işlem öncesi ve sırasında yaşadığı gerginliği gidermek için psikolojik destek sağlar, hasta mahremiyetini korur ve tüm işlemlerinde hasta güvenliği ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

Hemodiyaliz Hemşireliği

Hemodiyaliz hemşireliği, son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile hemodiyaliz tedavisi alacak hastaların takip, tedavi ve bakımından sorumlu kişidir. Hemodiyaliz hemşiresinin hastayı ve diyaliz makinasını hazırlamak, diyaliz işlemini başlatmak, diyaliz süresince takip, tedavi ve bakımı yapmak, diyaliz işlemini sonlandırmak ve kayıtları tutmak görevleri arasındadır. Hemodiyaliz hemşireliği meslek eğitiminden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen hemodiyaliz sertifika programları sonucunda alınabilen hemodiyaliz hemşiresi sertifikası ile yapılmaktadır.Ayrıca hemodiyalizden sorumlu başhemşiremiz tarafından yürütülen hizmet içi eğitimlerle hemşirelerimiz kronik hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilgi ve beceri geliştirmektedir.

Tüp bebek (IVF) Hemşireliği

Tüp bebek hemşiresi, İnfertil çiftlerin çocuk sahibi olmaları için gerekli olan yardımcı üreme teknikleri kosunda bilgi ve deneyim sahibi olan,mahremiyet ve gizliliğe özen gösteren,etkin dinleme ve iletişim tekniklerini kullanabilen, güleryüzlü, içten, stresle başetme yeteneğine sahip sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde tüp bebek hemşirelerimiz, yumurta toplanması, embriyo transferi, kist aspirasyonu ve aşılama işlemlerri öncesi hastayı işleme hazırlar, işlem süresince doktoru asiste eder ve işlem sonrası bakım ve tedavisini yapar. Yardımcı üreme teknikleri konusunda en güncel bilgilere sahip olup tedavi süresince çiftlere eğitim verir. Psikolojik danışmanlık yapar.

Kateter Laboratuvarı (Anjio) Hemşireliği

Kateter laboratuarı hemşiresi, Hastanın kateter laboratuarına kabulünden işleminin sonlandırılmasına kadar geçen sürede, hastaya eşlik eden, mahmemiyetini ve haklarını göz önünde bulunduran, teknolojiyi kullanabilen ve sürekli takip ederek kendisini geliştiren, aseptik kurallar ve radyasyon güvenliği ilkeleri doğrultusunda çalışan sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde Katater laboratuvarı hemşiresi, laboratuara özgü tüm malzemeler ve cihazlar konusunda bilgili ve tecrübelidir. Hastaların teşhis ve tedavisin zamanında ve en hızlı şekilde yapılmasını sağlar. İşlem esnasında hastaya psikolojik destek verir. Anjiografiye bağlı komplikasyonları minimuma indirmeyi hedefler.

Servis Hemşireliği

Servis hemşiresi, hastanın servise kabulünde hastane ortamına ve odasına oryantasyonunu sağlar. Ayrıntılı tanılama kriterleri, ağrı skalası, düşme riski ve bası yarası gibi bilimsel ölçekler ile değerlendirmeler yapar. Hastanın bağımlılık düzeyine göre bakımını planlar ve tedavisini yapar. Tedavi ve taburculuk sürecinde hasta ve hasta yakınının eğitim gereksinimlerini düzenli olarak değerlendirir, gerekli eğitimleri faaliyetlerini düzenler.

Hastanemizde servis hemşireleri, dahili, cerrahi, kadın doğum, nöroloji, kardiyoloji hizmet alanlarında hemşirelik bakımı sunmakta olup, güleryüzlü, dikkatli, hasta ve ailesine bütüncül yaklaşabilen vaka yöneticisidir.

Yenidoğan Hemşireliği

Yenidoğan hemşireleri, bebeğin dünyaya geldiği andan itibaren, küçücük elleri tutabilmesi için kendini sürekli geliştiren, anne sütünün önemini benimseyerek emzirme danışmanlığı yapan, bebek bakımı ve gelişmesi hakkında eğitim veren sağlık profesyonelidir.

Hastanemizden yenidoğan hemşireleri, etkin iletişim becerisine sahip, güleryüzlü, konusunda uzman, empati kurabilme yeteneğine sahip hemşirelerdir.

Genel Yoğun Bakım Hemşireliği

Yoğun bakım hemşireliği çok özel eğitimleri ve uygulamaları kapsayan, araştırma sonuçlarından yararlanmayı gerek kılan bir hemşirelik alanıdır. Yoğun bakım hemşireleri, karmaşık ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan sorunlar ile karşılaştıklarında kritik düşünme becerilerini kullanabilen, geniş bilgi birikimine sahip sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde Yoğun bakım hemşireleri, uzmanlık alanlarındaki yenilikleri yakından takip eder, hastanın bakım önceliklerini belirler, hemşirelik girişimlerini başlatır, bu girişimleri izler ve değerlendirir. Mutlidisipliner ekibin bir parçası olarak vaka yönetimi prensibi ile çalışır. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerimiz CPR, EKG, Yoğun Bakım Hemşireliği, İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sertifikalarına sahiptir.

Kardiovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Hemşireliği

KVC yoğun bakım hemşireleri, sorumluluk duygusu taşıyan, hastadaki en ufak değişikliği anlayabilen ve rapor edebilen, acil durumda nasıl davranıcağını iyi bilen, hastanın moralini ve rahatını en üst düzeyde tutabilen, kendini yenileyebilen sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde KVC yoğun bakım hemşireleri, ileri teknoloji ve komplike sağlık bakım araçları ile ileri düzeyde hemşirelik uygulamalarını yerine getirirler. Hemşirelik diplomasına ve CPR, Temel EKG ve İleri EKG sertifikalarına sahiptir.

Koroner Yoğun Bakım

Hastanemizde koroner yoğun bakım hemşireleri, bakım verdikleri hastaların durumlarının kritik olması nedeniyle hastalıkların belirti ve bulgularının farkedilmesi durumunda hayat kurtarıcı olduğunun bilinciyle çalışırlar. Yetkinlikleri sağlanmış karmaşık ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan sorunlar ile karşılaştıklarında kritik düşünme becerilerini kullanabilen, geniş bilgi birikimine sahip profesyonel hemşirelerdir. Koroner yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerimiz CPR, Temel EKG ve İleri EKG sertifikalarına sahiptir.

Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi, konusunda deneyimli ve eğitimli, üniteye ait tüm cihazları profesyonelce kullanabilen, bebeklerimiz için gerekli olan tüm tedaviyi zamanında ve en hızlı şekilde yapabilen, yenidoğana anne şevkati ile yaklaşan, işini severek yapan, ekip anlayışından ailelerle etkin iletişim kurabilen ve yeni doğan ile ilgili tüm bilgi donanımına sahip, bebeğin üniteye yatışından taburcu oluncaya kadar ailelere sürekli bilgi ve eğitimi eksiksiz sunmayı ilke edinmiş sağlık profesyonelleridir.
Hastanemizde yenidoğan yoğun bakım hemşireleri, hemşirelik diplomasına ve NRP sertifikasına sahiptir.