Kişisel Verilerin Korunması

Erdem Sağlık Grubu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Politikası

Erdem Sağlık Grubu, hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilere ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmektedir.
 
İşbu Erdem Sağlık Grubu olarak (Güneşli Erdem Hastanesi, Çakmak Erdem, Çamlıca Erdem Hastanesi, Erdem Tıp Merkezi ve Diyaliz Merkezlerimiz)  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Politikası, 6698  sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Grup tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verileri nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.
 
1. Grup Tarafından Toplanan Kişisel Veriler
07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz GRUBUMUZ tarafından elde edilmiş/edilecek ya da GRUBUMUZ ile paylaşılan/paylaşılacak hastaya ait her türlü bilginin (kişisel veri), aşağıda açıklanan çerçevede ve KVKK’DA öngörülen şekillerde GRUBUMUZ tarafından işleneceğini ve hastaya ait bilgilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere hastaya ait bilgiler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına gelmektedir.
Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta KVKK’DA yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.
2. BÖLÜM'DE açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir: Ad, soyad,
T.C. kimlik bilgileri, Pasaport numarası, Doğum yeri ve tarihi, Cinsiyet, Adres,Telefon numarası, e-posta adresi, Grup tarafından size özgülenen hasta protokol numarası, Ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal veriler, Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu veri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik veriler, Laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, check-up bilgileri, reçete bilgileri dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileri, İletişim geçildiği takdirde ses kaydı, Hastahanelerimizin ziyareti sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydı, Otopark/vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka verisi, https://www.erdemhastahanesi.com.tr web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığında paylaşılan sağlık verileri ve kimlik bilgileri, https://www.erdemhastahanesi.com.tr web sitesini ziyaret sırasında toplanan kimlik bilgileri ve sağlık verileri, e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığında paylaşılan diğer verilerdir.
 
2. Hastaya Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Grubumuz tarafından verilen hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler çeşitli amaçlar dâhilinde işlenmektedir: 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme; Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
Randevu alındığı takdirde randevuya ilişkin bilgi sağlama; Grubun iç işleyişini planlanma ve yönetme, Grup tarafından verilen hizmetleri geliştirmek amacıyla analiz yapma; Faturalandırma yapılması; Hasta Kimliğinin doğrulanması;Hastanın Anlaşmalı kurumlarla ilişkisinin doğrulanması;
Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme; Grup Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetler yanıt verme; Grup olarak sunmuş olduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımını analiz etme; Grubun iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;Hastanın sağlık hizmeti almasına takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması; Grup olarak sunmuş olduğumuz hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla hasta ile iletişime geçilmesi; İlaç veya tıbbi cihaz temini.
Bununla birlikte, hasta ait kişisel veriler yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.
 
3. Hastaya Ait Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, hastaya ait kişisel veriler yukarıda 2. BÖLÜM’DE yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.
 
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Hastaya ait Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Grubun sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.
 
5. Hastanın Kişisel Verilerine İlişkin Haklar
Kişisel veriler, Grup tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK'nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan "KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu"nu doldurup hizmet alınmış olunan hastahane adresine elden teslim edilerek veya noter kanalıyla gönderilerek hasta kişisel verilerini; Herhangi bir kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme; Kişisel verilerinin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme; Kişisel verilerinin işlenme amaçlarını öğrenme; Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Grup'un söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve Kişisel verilerinin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.
Grup, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Grup tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
6. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler
Grup bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere https://www.erdemhastahanesi.com.tr web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.